Rozdział 25. Unikaj rysowania konturów

Gdy tylko jest to możliwe, wizualizuj swoje dane za pomocą jednolitych, kolorowych kształtów, a nie linii, które je obrysowują. Jednolite kształty są znacznie łatwiej postrzegane jako spójne obiekty, rzadziej tworzą wizualne artefakty lub iluzje optyczne i szybciej przekazują wielkości niż kontury. Z własnego doświadczenia wiem, że wizualizacje wykorzystujące jednolite kształty są zarówno bardziej przejrzyste, jak i przyjemniejsze do oglądania niż równoważne wersje wykorzystujące kontury. Dlatego też w miarę możliwości unikam rysowania samych konturów. Chcę jednak podkreślić, że zalecenie to nie zastępuje zasady proporcjonalnego atramentu (rozdział 17.).

Rysunki konturowe mają długą historię w dziedzinie ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.