Rozdział 27. Najpopularniejsze formaty plików graficznych

Każdy, kto tworzy wykresy do wizualizacji danych, będzie w końcu musiał dowiedzieć się kilku rzeczy o tym, jak te dane są przechowywane na komputerze. Istnieje wiele różnych formatów plików graficznych, a każdy z nich ma swój własny zestaw zalet i wad. Wybór właściwego formatu pliku i prawidłowa organizacja pracy mogą rozwiązać wiele problemów związanych z przygotowaniem wykresu.

Preferuję korzystanie z plików PDF do wysokiej jakości plików gotowych do publikacji i ogólnie zawsze, gdy jest to możliwe, PNG do dokumentów online i w innych scenariuszach, gdzie wymagana jest grafika rastrowa, oraz JPEG jako ostatecznego środka zaradczego, jeśli pliki PNG są zbyt duże. W kolejnych podrozdziałach ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.