Bibliografia

W jednej książce nie da się opisać wszystkiego na dany temat. Zachęcam Cię do przeczytania innych tekstów na temat wizualizacji danych, abyś mógł pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności techniczne w tworzeniu wykresów. Przedstawiam tutaj ograniczony wybór książek, które osobiście uważam za interesujące, skłaniające do myślenia lub pomocne. Pozycje wymienione w pierwszej części są najbardziej zbliżone pod względem zakresu do niniejszej książki i mogą zapewnić uzupełniające lub alternatywne spojrzenie na poruszane przeze mnie tematy. Książki wymienione w sekcji „Książki programistyczne” poruszają ważny temat tworzenia wizualizacji z wykorzystaniem podejść programistycznych i dostępnych bibliotek oprogramowania. W pozostałych ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.