Rozdział 2. Wizualizacja danych — estetyczne odwzorowywanie danych

Za każdym razem, gdy wizualizujemy dane, bierzemy wartości danych i przekształcamy je w systematyczny i logiczny sposób na elementy wizualne składające się na ostateczną grafikę. Chociaż istnieje wiele różnych typów wizualizacji danych i na pierwszy rzut oka wykres punktowy, diagram kołowy i mapa cieplna nie wydają się mieć wiele wspólnego, wszystkie te wizualizacje można opisać wspólnym językiem, który wyraża sposób, w jaki wartości danych są przekształcane w plamy atramentu na papierze lub kolorowe piksele na ekranie. Najistotniejsza kwestia polega na tym, że wszystkie wizualizacje danych odwzorowują wartości danych na wymierne cechy wynikowej grafiki. Cechy te określamy mianem ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.