Rozdział 4. Właściwa samoocena

Jednym z głównych zagrożeń dla kogoś, kto szybko się uczy, jest stanie się dużą rybą w małym stawie. Chociaż nie ma nic złego w małych stawach lub dużych rybach, dla dużych ryb bardzo ważna jest świadomość istnienia innych stawów w rozległej globalnej sieci stawów, a co ważniejsze, świadomość istnienia ogromnej ryby, która swoją wielkością przekracza nawet rozmiar małego stawu.

Utalentowany i pracowity uczeń nie może popadać w samozadowolenie ze swojego sukcesu. Bardzo łatwo jest wznieść się ponad przeciętność w dziedzinie rozwoju oprogramowania, ponieważ dla zbyt wielu osób satysfakcjonujące staje się wyjście nieco ...

Get Praktyka czyni mistrza now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.