Dodatek A. Podstawowe zagadnienia związane z budową aplikacji internetowych

W tej książce omówiliśmy wiele technologii open source i standardów usług internetowych. W niniejszym dodatku przeanalizujemy podstawowe zagadnienia, na których bazują technologie, standardy i usługi opisane we wcześniejszych rozdziałach.

Krótki przegląd standardów open source

Większość znanych firm internetowych implementuje jakąś część licznych standardów open source. Niezależnie od tego, czy są to technologie uwierzytelniania i autoryzacji (na przykład OpenID i OAuth), czy proste mechanizmy znaczników metadanych zintegrowanych z przyciskiem Lubię to serwisu Facebook (jak w przypadku protokołu Open Graph), popularność tych rozwiązań pokazuje, że branża internetowa dostrzega ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.