Rozdział 10. Przyszłość serwisów społecznościowych: definiowanie obiektów społecznościowych za pośrednictwem rozproszonych frameworków sieciowych

W tym rozdziale poszerzysz swoją wiedzę o grafach powiązań społecznościowych — omówimy wiele protokołów, które w założeniu mają zmienić oblicze mediów społecznościowych i techniki udostępniania danych. Grafy powiązań użytkowników są stale rozwijane, a serwisy stosujące te protokoły oferują mechanizmy dzielenia się komentarzami, interpretowania powiązań społecznościowych na podstawie adresów URL i adresów poczty elektronicznej oraz standaryzacji czynności wykonywanych przez użytkowników serwisu, aby jeszcze skuteczniej odkrywać relacje pomiędzy użytkownikami. W tym rozdziale wyjaśnię, jak przebiegają ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.