Rozdział 11. Rozszerzanie grafu powiązań społecznościowych za pomocą standardu OpenID

Podczas konstruowania usługi, która ma w założeniu służyć bazie użytkowników lub udostępniać mechanizm nadawania użytkownikom uprawnień dostępu do pewnych zasobów, jednym z pierwszych kroków powinno być zaimplementowanie systemu uwierzytelniania (potrzebnego do logowania użytkowników).

Budowa kompletnego systemu członkostwa i infrastruktury logowania na potrzeby tego zadania może zniechęcić wielu programistów, jednak istnieją dużo lepsze rozwiązania. Standard OpenID umożliwia właścicielowi serwisu lub usługi błyskawiczną integrację mechanizmu logowania stosowanego przez wiele popularnych systemów członkostwa i stanowiącego bardzo atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.