Rozdział 12. Uwierzytelnianie hybrydowe — wygoda użytkownika i pełen dostęp do profilu

Następnym krokiem w procesie poznawania mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji oferowanych przez różne otwarte standardy będzie omówienie rozszerzenia, które łączy dwa takie standardy — hybrydy standardów OpenID i OAuth.

W tym rozdziale omówimy techniki implementacji tego rozszerzenia, zastanowimy się, dlaczego warto z niego korzystać, oraz przyjrzymy się możliwościom, które można zyskać dzięki połączeniu obu standardów. Zacznijmy od zdefiniowania istoty tego hybrydowego rozszerzenia i omówienia kilku serwisów implementujących wspomniane mechanizmy.

Rozszerzenie hybrydy standardów OpenID i OAuth

We wcześniejszych rozdziałach omówiliśmy zalety modelu uwierzytelniania ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.