O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Zanim przejdziemy do rzeczywistych przykładów, przyjrzymy się temu, co definiuje programowanie funkcyjne. W szczególności przyjrzymy się komponentom, które składają się na programowanie funkcyjne, i zobaczymy, w jaki sposób odnoszą się one do matematyki.

Notatka

Programowanie funkcyjne wywodzi się z języka programowania LISP, chociaż sama nazwa paradygmatu została sformułowana dopiero w roku 1977, gdy John Backus opublikował swoją wyróżnioną nagrodą Turinga pracę Can Programming Be Liberated From the von Neumann Style? A Functional Style and Its Algebra of Programs. W swoim referacie Backus omawia wiele kwestii dotyczących budowania aplikacji jako kombinacji równań algebraicznych.

Przegląd koncepcji programowania funkcyjnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required