O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zmienne niemutowalne

Zmienne niemutowalne (ang. immutable variables) to temat, który przy pierwszym podejściu w każdym wywołuje dreszcze. Wpierw odpowiedzmy sobie na istotne pytanie: w jaki sposób aplikacja może działać, jeśli wartości zmiennych nigdy się nie zmieniają? Dobre pytanie. Przyjrzyjmy się więc poniższym zasadom dotyczącym niemutowalności:

  • wartości zmiennych lokalnych nie zmieniają się;

  • zmienne globalne mogą zmienić tylko referencje.

Zmienne obiektów, szczególnie w Javie, są referencjami do samego obiektu. Oznacza to, że zmiana „referencji”, na którą wskazuje zmienna, powinna być procesem niepodzielnym. To ważne, ponieważ jeśli mamy zamiar zaktualizować zmienną, będziemy uzyskiwali do niej dostęp przed aktualizacją lub po niej, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required