O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Rekurencja

Zmienne niemutowalne mają oczywistą wadę: nie można ich zmieniać. Oznacza to, że trudniej jest wykonywać takie czynności, jak zmiana pojedynczego elementu z listy lub implementacja instrukcji if, która ustawia zmienną. Ponadto pomyślmy o niemutowalności w kategoriach aplikacji. W jaki sposób aplikacje mogą działać, jeśli dane nigdy nie mogą się zmienić? W takiej sytuacji musimy użyć rekurencji.

Uwaga! Matematyka!

Przeanalizujmy przykład funkcji rekurencyjnej w matematyce. Jak widać, mamy do czynienia z przypadkiem końcowym, jeśli x jest mniejsze lub równe 0, oraz wykonujemy określoną operację dla wszystkich pozostałych przypadków — to jest nasza operacja sumowania.

Przeprowadziliśmy właśnie sumowanie każdej przekazywanej liczby, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required