O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dopasowywanie do wzorca

Większość programistów, mówiąc o dopasowywaniu do wzorca (ang. pattern matching), ma na myśli wyrażenia regularne. W kontekście programowania funkcyjnego terminologia ta nabiera jednak nowego znaczenia. Zamiast dopasowywania wyrażeń regularnych zajmiemy się dopasowywaniem jednych obiektów do drugich.

Wykorzystując dopasowywanie do wzorca, można wyodrębniać dane z obiektów, dopasowywać do pól obiektów oraz sprawdzać, czy obiekty mają określony typ — wszystko w ramach jednej instrukcji. Dopasowywanie do wzorca pozwala zmniejszyć liczbę wierszy przeznaczoną na przypisywanie zmiennych i zwiększyć czytelność kodu. Dzięki tej technice można dopasować składowe obiektu, co pozwala pisać bardziej zwięzłą logikę dotyczącą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required