Rozdział 8. Dopasowywanie do wzorca

Większość programistów, mówiąc o dopasowywaniu do wzorca (ang. pattern matching), ma na myśli wyrażenia regularne. W kontekście programowania funkcyjnego terminologia ta nabiera jednak nowego znaczenia. Zamiast dopasowywania wyrażeń regularnych zajmiemy się dopasowywaniem jednych obiektów do drugich.

Wykorzystując dopasowywanie do wzorca, można wyodrębniać dane z obiektów, dopasowywać do pól obiektów oraz sprawdzać, czy obiekty mają określony typ — wszystko w ramach jednej instrukcji. Dopasowywanie do wzorca pozwala zmniejszyć liczbę wierszy przeznaczoną na przypisywanie zmiennych i zwiększyć czytelność kodu. Dzięki tej technice można dopasować składowe obiektu, co pozwala pisać bardziej zwięzłą logikę dotyczącą ...

Get Programowanie funkcyjne. Krok po kroku now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.