O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Funkcyjne programowanie obiektowe

Stosowanie zmiennych niemutowalnych rodzi ciekawe pytanie związane z programowaniem obiektowym (ang. object-oriented programming — OOP): po co nam obiekt, jeśli nie zamierzamy go nigdy zmieniać? Tutaj właśnie wiele osób doznaje objawienia dotyczącego programowania funkcyjnego. Zaczynają rozumieć koncepcję, że obiekt nie jest już czymś, co działa; zamiast tego obiekt zawiera dane.

Mam nadzieję, że po lekturze tego rozdziału Ty również zrozumiesz, iż obiekty to jedynie kontenery, które hermetyzują zbiór danych. Używając funkcji statycznych, które przyjmują obiekty, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wykonywane są zadania.

Wróćmy do firmy XXY. Szef poprosił Cię o wyodrębnienie logiki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required