Wstęp

Nie bez powodu projekty wykorzystujące mikrokontrolery są bardzo powszechne wśród hobbystów, hakerów i projektantów. Mikrokontrolery stoją dokładnie na granicy oddzielającej sprzętowy świat przycisków, silników i światełek od świata oprogramowania pełnego algorytmów, połączeń i nieskończonych możliwości. Mikrokontrolery są częściowo komputerami i częściowo elementami elektrycznymi. Można je zatem traktować jak metaforyczne spoiwo pomiędzy rzeczywistym światem a światem wirtualnym.

Po co powstała ta książka?

Masz zamiar wysłać balon z małym ładunkiem aż do stratosfery? Potrzebujesz trochę mocy obliczeniowej do odczytania wskazań czujnika temperatury oraz akcelerometru i zapisania tych informacji na karcie SD bez nadmiernego zużycia energii? ...

Get Programowanie układów AVR dla praktyków now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.