Powiązania kontekstu

Wraz z wydaniem frameworku .NET 3.5 technologia WCF otrzymała trzy dodatkowe powiązania zaprojektowane z myślą o zarządzaniu niestandardowymi kontekstami. Wszystkie te powiązania umieszczono w podzespole System.WorkflowServices.dll. Nowe powiązania nazwano BasicHttpContextBinding, NetTcpContextBinding i WSHttpContextBinding. Wszystkie trzy powiązania kontekstu dziedziczą po odpowiednich powiązaniach standardowych:

public class BasicHttpContextBinding : BasicHttpBinding
{
   /* Takie same konstruktory jak w klasie BasicHttpBinding */
}

public class NetTcpContextBinding : NetTcpBinding
{
   /* Takie same konstruktory jak w klasie NetTcpBinding */ public ProtectionLevel ContextProtectionLevel {get;set;} } public class WSHttpContextBinding ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.