Powiązania kontekstu

Wraz z wydaniem frameworku .NET 3.5 technologia WCF otrzymała trzy dodatkowe powiązania zaprojektowane z myślą o zarządzaniu niestandardowymi kontekstami. Wszystkie te powiązania umieszczono w podzespole System.WorkflowServices.dll. Nowe powiązania nazwano BasicHttpContextBinding, NetTcpContextBinding i WSHttpContextBinding. Wszystkie trzy powiązania kontekstu dziedziczą po odpowiednich powiązaniach standardowych:

public class BasicHttpContextBinding : BasicHttpBinding
{
   /* Takie same konstruktory jak w klasie BasicHttpBinding */
}

public class NetTcpContextBinding : NetTcpBinding
{
   /* Takie same konstruktory jak w klasie NetTcpBinding */ public ProtectionLevel ContextProtectionLevel {get;set;} } public class WSHttpContextBinding ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.