Odkrywanie adresu

Mechanizm odkrywania używa protokołu UDP (od ang. User Datagram Protocol). W przeciwieństwie do TCP UDP jest protokołem bezpołączeniowym, zatem nie jest wymagane bezpośrednie połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Klient używa protokołu UDP do rozgłaszania żądania odkrywania do wszystkich punktów końcowych obsługujących określony typ kontraktu. Żądania trafiają do dedykowanych punktów końcowych odkrywania protokołu UDP, które są obsługiwane przez daną usługę (technologia WCF oferuje standardową implementację punktu końcowego odkrywania). Implementacja punktu końcowego odkrywania wysyła do klienta odpowiedź zawierającą adres właściwych punktów końcowych usług obsługujących wskazany kontrakt. Po odkryciu tych usług ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.