Usługi

Usługa to pewna funkcjonalność udostępniona na zewnątrz (np. zewnętrznym klientom). W pewnym sensie jest kolejnym krokiem na drodze ewolucji, która zaczęła się od funkcji, biegła poprzez obiekty i komponenty, aż do usług. Zorientowanie na usługi (ang. service orientation, SO) to ogólny zestaw zasad i najlepszych praktyk w zakresie budowania aplikacji zorientowanych na usługi. W Dodatek A zamieściłem zwięzły przegląd tych technik oraz przedstawiłem argumenty przemawiające za ich stosowaniem. W pozostałej części książki będę zakładał, że zapoznałeś się z tymi zasadami. Aplikacja zorientowana na usługi łączy usługi w jedną, logiczną całość, w podobny sposób jak aplikacja komponentowa łączy komponenty, a aplikacja obiektowa łączy obiekty, jak ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.