Projektowanie oraz faktoryzacja kontraktów usług

Pomijając kwestię składni, w jaki sposób projektujesz kontrakty usługi? Skąd wiesz, które operacje przydzielić do danego kontraktu? Ile operacji powinien posiadać każdy z kontraktów? Odpowiedzi na te pytania mają niewiele wspólnego z WCF, a znacznie więcej z analizą i projektowaniem systemów zorientowanych na usługi. Dogłębna analiza sposobu, w jaki należy dekomponować system na usługi i jak znaleźć metody kontraktów, wykracza poza ramy tej książki. Niemniej w tej części książki oferuję kilka rad, które wskażą Ci drogę podczas projektowania kontraktów usług.

Faktoryzacja kontraktów

Kontrakt usługi jest zbiorem logicznie powiązanych ze sobą metod. Co rozumiemy przez „logicznie powiązane”, zwykle zależy ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.