Atrybuty kontraktów danych

Używanie atrybutu Serializable jest dość dobrym rozwiązaniem, jednak nie jest idealne w przypadku interakcji pomiędzy klientami i usługami w aplikacjach o architekturze zorientowanej na usługi. Zamiast oznaczać atrybutem wszystkie składowe typu, które mogą być serializowane (a tym samym część schematu danych dla tego typu), lepiej byłoby mieć możliwość zastosowania mechanizmu subskrypcji, tzn. uwzględniać tylko te składowe, które twórca jawnie chce umieścić w kontrakcie danych. Aby typ danych mógł być użyty jako parametr w kontrakcie metody, musi podlegać serializacji, co wymusza atrybut Serializable. Atrybut Serializable nie rozróżnia możliwości użycia tego typu jako parametru metody WCF („usługowego” aspektu typu) ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.