Usługi sesyjne

Środowisko WCF może utrzymywać sesję logiczną łączącą klienta z określoną instancją usługi. Klient, który tworzy nowego pośrednika dla usługi skonfigurowanej jako tzw. usługa sesyjna (ang. sessionful service), otrzymuje nową, dedykowaną instancję tej usługi (niezależną od jej pozostałych instancji). Tak utworzona instancja zwykle pozostaje aktywna do momentu, w którym klient nie będzie jej potrzebował. Ten tryb aktywacji (nazywany także trybem sesji prywatnej — ang. private-session mode) pod wieloma względami przypomina klasyczny model klient-serwer: każda sesja prywatna jest unikatowym powiązaniem pośrednika i zbioru kanałów łączących strony klienta i serwera z określoną instancją usługi, a konkretnie z jej kontekstem. Tryb tworzenia ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.