Usługa singletonowa

Usługa singletonowa (ang. singleton service) to w istocie usługa współdzielona. Skonfigurowanie usługi jako singletonu powoduje, że wszystkie aplikacje klienckie niezależnie od siebie łączą się z jednym, dobrze znanym kontekstem instancji i pośrednio z jedną instancją usługi (niezależnie od używanego punktu końcowego usługi). Singleton jest tworzony tylko raz (podczas tworzenia hosta) i nigdy nie jest niszczony. Zwolnienie singletonu następuje dopiero w momencie wyłączenia hosta.

Podpowiedź

Singleton udostępniany na serwerze IIS lub WAS jest tworzony z chwilą uruchamiania procesu hosta, czyli w odpowiedzi na pierwsze żądanie dotyczące dowolnej usługi w tym procesie. Okazuje się jednak, że w przypadku stosowania mechanizmu automatycznego ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.