Zdarzenia

Podstawowy mechanizm wywołań zwrotnych technologii WCF w żaden sposób nie rozstrzyga charakteru interakcji pomiędzy klientem a usługą. Obie strony mogą działać jako równorzędne byty z naprzemienną interakcją, gdzie i klient, i usługa wysyła i otrzymuje wywołania. Okazuje się jednak, że standardowa obsługa dupleksowych wywołań zwrotnych polega na stosowaniu zdarzeń. Zdarzenia umożliwiają powiadamianie klienta lub klientów o zjawiskach zachodzących po stronie usługi. Zdarzenie może wynikać z bezpośredniego wywołania klienta lub ze zmiany jakiegoś stanu monitorowanego przez usługę. Usługę generującą zdarzenie określa się mianem wydawcy (ang. publisher), a klienta otrzymującego to zdarzenie nazywa się subskrybentem (ang. subscriber). Zdarzenia ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.