Strumieniowe przesyłanie danych

Kiedy klient i usługa wymieniają pomiędzy sobą komunikaty, każdy komunikat jest buforowany po stronie odbiorcy i ostatecznie dostarczany dopiero po otrzymaniu kompletnej treści. Opisany mechanizm jest stosowany zawsze wtedy, gdy klient wysyła jakiś komunikat do usługi lub gdy usługa odsyła własny komunikat do klienta. Oznacza to, że kiedy klient wywołuje usługę, właściwe wywołanie następuje dopiero po tym, jak komunikat klienta w całości trafi do usługi; podobnie działanie klienta jest wznawiane dopiero po otrzymaniu kompletnego komunikatu z odpowiedzią na wcześniejsze wywołanie.

W przypadku niewielkich komunikatów opisany wzorzec wymiany informacji zapewnia prosty model programowania, ponieważ opóźnienia powodowane ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.