Propagacja transakcji

WCF może propagować transakcje poza granicami usług. Dzięki temu usługa może uczestniczyć w transakcji klienta, zaś klient może korzystać w jednej transakcji z operacji należących do wielu usług. Klient może być usługą WCF, ale nie musi. Zarówno wiązanie, jak i konfiguracja kontraktu określają, czy transakcja klienta jest propagowana do usługi. Można wywołać dowolne wiązanie, które jest w stanie rozpropagować transakcję klienta do usługi, jeśli zostało skonfigurowane wiązanie świadome transakcji (ang. transaction-aware). Tylko wiązania TCP, IPC i WS są świadome transakcji.

Przepływ transakcji a wiązania

Domyślnie wiązania świadome transakcji nie propagują ich. Wynika to, podobnie jak w wielu innych sytuacjach w WCF, z opcjonalności ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.