Propagacja transakcji

WCF może propagować transakcje poza granicami usług. Dzięki temu usługa może uczestniczyć w transakcji klienta, zaś klient może korzystać w jednej transakcji z operacji należących do wielu usług. Klient może być usługą WCF, ale nie musi. Zarówno wiązanie, jak i konfiguracja kontraktu określają, czy transakcja klienta jest propagowana do usługi. Można wywołać dowolne wiązanie, które jest w stanie rozpropagować transakcję klienta do usługi, jeśli zostało skonfigurowane wiązanie świadome transakcji (ang. transaction-aware). Tylko wiązania TCP, IPC i WS są świadome transakcji.

Przepływ transakcji a wiązania

Domyślnie wiązania świadome transakcji nie propagują ich. Wynika to, podobnie jak w wielu innych sytuacjach w WCF, z opcjonalności ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.