Jawne programowanie transakcji

Do tej pory zajmowaliśmy się deklaratywnym modelem programowania transakcyjnego, rozpatrując usługi transakcyjne. Niestety, z tego modelu nie mogą korzystać klienty niebędące usługami, usługi nietransakcyjne i zwykłe obiekty .NET wykorzystywane w ramach usług. W związku z tym WCF pozwala na wykorzystywanie transakcyjnej infrastruktury, udostępnionej w przestrzeni nazw System.Transactions platformy .NET. Z elementów tej przestrzeni nazw możesz korzystać także w usługach transakcyjnych, wykorzystując bardziej zaawansowane mechanizmy, takie jak zdarzenia transakcji, klonowanie, asynchroniczne zatwierdzenie czy też ręczna obsługa transakcji. Możliwości przestrzeni nazw System.Transactions opisałem w materiale Wprowadzenie ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.