Jawne programowanie transakcji

Do tej pory zajmowaliśmy się deklaratywnym modelem programowania transakcyjnego, rozpatrując usługi transakcyjne. Niestety, z tego modelu nie mogą korzystać klienty niebędące usługami, usługi nietransakcyjne i zwykłe obiekty .NET wykorzystywane w ramach usług. W związku z tym WCF pozwala na wykorzystywanie transakcyjnej infrastruktury, udostępnionej w przestrzeni nazw System.Transactions platformy .NET. Z elementów tej przestrzeni nazw możesz korzystać także w usługach transakcyjnych, wykorzystując bardziej zaawansowane mechanizmy, takie jak zdarzenia transakcji, klonowanie, asynchroniczne zatwierdzenie czy też ręczna obsługa transakcji. Możliwości przestrzeni nazw System.Transactions opisałem w materiale Wprowadzenie ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.