Wywołania zwrotne

Kontrakty wywołań zwrotnych, podobnie jak kontrakty usług, mogą propagować transakcję usługi do wywołania zwrotnego klienta. Aby włączyć tę opcję, musisz skorzystać z atrybutu TransactionFlow, podobnie jak w przypadku kontraktu usługi. Rozważmy poniższy przykład:

interface IMyContractCallback
{
   [OperationContract]
   [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)]
   void OnCallback();
}
[ServiceContract(CallbackContract = typeof(IMyContractCallback))]
interface IMyContract
{...}

Implementacja metody wywołania zwrotnego może wykorzystywać atrybut OperationBehavior, podobnie jak operacja usługi. Za pomocą tego atrybutu możesz zdecydować, czy konieczne jest zastosowanie zasięgu transakcji, a także automatycznego kończenia transakcji. ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.