Wywołania zwrotne

Kontrakty wywołań zwrotnych, podobnie jak kontrakty usług, mogą propagować transakcję usługi do wywołania zwrotnego klienta. Aby włączyć tę opcję, musisz skorzystać z atrybutu TransactionFlow, podobnie jak w przypadku kontraktu usługi. Rozważmy poniższy przykład:

interface IMyContractCallback
{
   [OperationContract]
   [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)]
   void OnCallback();
}
[ServiceContract(CallbackContract = typeof(IMyContractCallback))]
interface IMyContract
{...}

Implementacja metody wywołania zwrotnego może wykorzystywać atrybut OperationBehavior, podobnie jak operacja usługi. Za pomocą tego atrybutu możesz zdecydować, czy konieczne jest zastosowanie zasięgu transakcji, a także automatycznego kończenia transakcji. ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.