Tryby współbieżności usług

Współbieżny dostęp do instancji usługi jest definiowany za pomocą właściwości ConcurrencyMode atrybutu ServiceBehavior:

public enum ConcurrencyMode
{
   Single,
   Reentrant,
   Multiple
}
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public sealed class ServiceBehaviorAttribute : ...
{
   public ConcurrencyMode ConcurrencyMode
   {get;set;}
   // Reszta klasy
}

Wartość typu wyliczeniowego ConcurrencyMode określa, czy i kiedy połączenia współbieżne są możliwe. Tak naprawdę nazwa ConcurrencyMode (tryb współbieżności) nie jest do końca poprawna; właściwość ta powinna nosić nazwę ConcurrencyContextMode (tryb kontekstu współbieżności), ponieważ określa ona synchroniczny dostęp nie w obrębie instancji, tylko w kontekście zawierającym tę instancję ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.