Tryby współbieżności usług

Współbieżny dostęp do instancji usługi jest definiowany za pomocą właściwości ConcurrencyMode atrybutu ServiceBehavior:

public enum ConcurrencyMode
{
   Single,
   Reentrant,
   Multiple
}
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public sealed class ServiceBehaviorAttribute : ...
{
   public ConcurrencyMode ConcurrencyMode
   {get;set;}
   // Reszta klasy
}

Wartość typu wyliczeniowego ConcurrencyMode określa, czy i kiedy połączenia współbieżne są możliwe. Tak naprawdę nazwa ConcurrencyMode (tryb współbieżności) nie jest do końca poprawna; właściwość ta powinna nosić nazwę ConcurrencyContextMode (tryb kontekstu współbieżności), ponieważ określa ona synchroniczny dostęp nie w obrębie instancji, tylko w kontekście zawierającym tę instancję ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.