Kontekst synchronizacji usług

Mechanizmy przedstawione do tej pory obowiązek zagwarantowania dostępu do zasobu przez odpowiedni wątek przerzucają na programistę usługi lub zasobu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość powiązania usługi z określonym kontekstem synchronizacji połączona z wykrywaniem kontekstu przez WCF i automatycznym przekazywaniem wywołania z wątku roboczego do kontekstu synchronizacji powiązanego z usługą. W praktyce WCF udostępnia taką możliwość. WCF może zarządzać powinowactwem pomiędzy wszystkimi instancjami usług z określonego hosta a wybranym kontekstem synchronizacji. Atrybut ServiceBehavior udostępnia właściwość UseSynchronizationContext, zdefiniowaną jak niżej:

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)] public ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.