Kontekst synchronizacji usług

Mechanizmy przedstawione do tej pory obowiązek zagwarantowania dostępu do zasobu przez odpowiedni wątek przerzucają na programistę usługi lub zasobu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość powiązania usługi z określonym kontekstem synchronizacji połączona z wykrywaniem kontekstu przez WCF i automatycznym przekazywaniem wywołania z wątku roboczego do kontekstu synchronizacji powiązanego z usługą. W praktyce WCF udostępnia taką możliwość. WCF może zarządzać powinowactwem pomiędzy wszystkimi instancjami usług z określonego hosta a wybranym kontekstem synchronizacji. Atrybut ServiceBehavior udostępnia właściwość UseSynchronizationContext, zdefiniowaną jak niżej:

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)] public ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.