Własne konteksty synchronizacji usług

Choć kontekst synchronizacji stanowi bardzo dobry wzorzec mający wiele różnych zastosowań, .NET udostępnia niewiele przydatnych jego implementacji, spośród których istotne znaczenie ma kontekst Windows Forms i kontekst WPF (istnieje także domyślna implementacja, która korzysta z puli wątków .NET). Jak się okazuje, zdolność do automatycznego przekazywania wywołań do własnego kontekstu synchronizacji stanowi jeden z najlepszych rozszerzalnych mechanizmów w WCF.

Synchronizator puli wątków

Utworzenie własnego kontekstu synchronizacji usług składa się z dwóch etapów: najpierw musisz zaimplementować własny kontekst synchronizacji, a następnie musisz zainstalować go (ewentualnie zdefiniować w sposób deklaratywny) w ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.