Błędy dostarczania

W Rozdział 6. wspomniałem, że wywołanie połączone może nie powieść się z powodu błędów w komunikacji lub po stronie usługi. Na podobnej zasadzie problemy z wywołaniem kolejkowanym mogą wynikać z błędów dostarczenia lub błędów odtworzenia po stronie usługi. WCF udostępnia dedykowane mechanizmy obsługi dla obu rodzajów błędów. Dobre zrozumienie omawianych mechanizmów i zastosowanie ich we własnej logice obsługi błędów znacznie poprawia jakość kolejkowanych usług.

Choć MSMQ jest w stanie zagwarantować dostarczenie komunikatu (jeśli jest to technicznie możliwe), można wymienić wiele sytuacji, w których nie ma możliwości dostarczenia komunikatu. Należą do nich następujące przypadki:

Przekroczenie limitów czasu i wygaśnięcie komunikatu ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.