Błędy dostarczania

W Rozdział 6. wspomniałem, że wywołanie połączone może nie powieść się z powodu błędów w komunikacji lub po stronie usługi. Na podobnej zasadzie problemy z wywołaniem kolejkowanym mogą wynikać z błędów dostarczenia lub błędów odtworzenia po stronie usługi. WCF udostępnia dedykowane mechanizmy obsługi dla obu rodzajów błędów. Dobre zrozumienie omawianych mechanizmów i zastosowanie ich we własnej logice obsługi błędów znacznie poprawia jakość kolejkowanych usług.

Choć MSMQ jest w stanie zagwarantować dostarczenie komunikatu (jeśli jest to technicznie możliwe), można wymienić wiele sytuacji, w których nie ma możliwości dostarczenia komunikatu. Należą do nich następujące przypadki:

Przekroczenie limitów czasu i wygaśnięcie komunikatu ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.