Aplikacja o dostępie anonimowym

W scenariuszu anonimowym klienci uzyskują dostęp do usługi bez przedstawiania jakichkolwiek poświadczeń — pozostają oni anonimowi. Mimo to klienci i usługa muszą zachować bezpieczny transfer komunikatów, odporny na podsłuchiwanie i zakłócenia. Dostęp anonimowy, ale zarazem bezpieczny, może mieć istotne znaczenie zarówno w aplikacjach internetowych, jak i intranetowych. W scenariuszu anonimowym możesz dysponować dowolną liczbą klientów, zarówno małych, jak i dużych. Klienci mogą łączyć się z usługą za pomocą protokołów HTTP, TCP i MSMQ.

Elementy klasy ServiceHostBase związane z bezpieczeństwem

Rysunek 10-7. Elementy klasy ServiceHostBase związane z bezpieczeństwem

Zabezpieczanie ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.