Aplikacja o dostępie anonimowym

W scenariuszu anonimowym klienci uzyskują dostęp do usługi bez przedstawiania jakichkolwiek poświadczeń — pozostają oni anonimowi. Mimo to klienci i usługa muszą zachować bezpieczny transfer komunikatów, odporny na podsłuchiwanie i zakłócenia. Dostęp anonimowy, ale zarazem bezpieczny, może mieć istotne znaczenie zarówno w aplikacjach internetowych, jak i intranetowych. W scenariuszu anonimowym możesz dysponować dowolną liczbą klientów, zarówno małych, jak i dużych. Klienci mogą łączyć się z usługą za pomocą protokołów HTTP, TCP i MSMQ.

Elementy klasy ServiceHostBase związane z bezpieczeństwem

Rysunek 10-7. Elementy klasy ServiceHostBase związane z bezpieczeństwem

Zabezpieczanie ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.