Deklaratywny framework bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w WCF to niezwykle szeroki temat. Liczba zagadnień, które należy znać, jest przerażająca; dodatkowo mamy do czynienia z występowaniem skomplikowanych powiązań pomiędzy poszczególnymi aspektami bezpieczeństwa. Model programowania jest niezwykle złożony i z początku będziesz zapewne poruszał się w tym temacie niczym we mgle. Jakby tego było mało, popełnienie błędu może mieć poważne konsekwencje zarówno na poziomie aplikacji, jak i biznesowym. Aby uprościć mechanizmy bezpieczeństwa, postanowiłem opracować deklaratywny framework bezpieczeństwa dla WCF. Dzięki niemu usługi otrzymują atrybut bezpieczeństwa (z odpowiednim wsparciem także dla hosta), natomiast klient może skorzystać z kilku klas pomocniczych ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.