Powiązania magistrali usług

Magistrala usług oferuje co prawda wiele powiązań umożliwiających przekazywanie komunikatów, jednak w tym rozdziale zostaną omówione tylko trzy takie powiązania: NetTcpRelayBinding, NetOnewayRelayBinding i NetEventRelayBinding. Istnieje też czwarte powiązanie (nazwane WS2007HttpRelayBinding), jednak prawdopodobieństwo, że je zastosujesz, jest stosunkowo niskie, ponieważ zaprojektowano to powiązanie z myślą o wymianie komunikatów z magistralą usług, a jego wydajność jest niższa niż w przypadku powiązania NetTcpRelayBinding (które także używa portów protokołu HTTP).

Powiązanie przekazywania TCP

Powiązanie przekazywania TCP jest wybierane w zdecydowanej większości przypadków wymagających przekazywania połączeń nawiązanych ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.