Jak zorganizowano tę książkę

W książce omówiono zagadnienia i umiejętności niezbędne do projektowania i tworzenia aplikacji na bazie usług WCF. Tekst zilustrowano przykładami stosowania wbudowanych mechanizmów, jak hosty usług, zarządzanie instancjami, zarządzanie współbieżnością, transakcje, kolejkowane wywołania rozłączonych usług czy magistrala usług Windows Azure AppFabric Service Bus. Mimo że zasadniczym celem tej książki jest wyjaśnienie, jak używać wymienionych mechanizmów, w tekście można znaleźć także odpowiedzi na pytania „dlaczego” — wyjaśnienie przesłanek stojących za poszczególnymi decyzjami projektowymi. Lektura tej książki to nie tylko okazja do opanowania sztuki programowania usług WCF i zrozumienia pokrewnych zagadnień, ale też ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.