[9] Odpowiedź: uzyskanie zgody

Dopóki obie strony nie uznają, że zwyciężyły, żadna zgoda nie będzie trwała.

JIMMY CARTER

OMÓWIŁEM JUŻ PEWNE ASPEKTY TAKTYCZNE FORMUŁOWANIA ODPOWIEDZI, a także standardowe sposoby odpowiadania na uwagi o projektach. Po zestawieniu tych podejść uzyskasz podstawę dla idealnej odpowiedzi, po usłyszeniu której interesariusze będą gotowi zgodzić się z Twoim stanowiskiem.

Każda odpowiedź na uwagi dotyczące designu musi odnieść się do różnych obszarów tematycznych, aby stała się ciekawa i przekonująca. W poniższych pięciu punktach omawiam aspekty idealnej odpowiedzi.

Wskaż problem

Musisz stale utrzymywać koncentrację ...

Get Projekt doskonały now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.