[4] Redukcja obciążenia poznawczego

Przygotowanie, jak nic innego, jest kluczem do sukcesu.

ALEXANDER GRAHAM BELL

W DZIEDZINIE UX SPRAWIENIE, by użytkownik ukończył z powodzeniem zadanie, polega na zarządzaniu jego zdolnościami umysłowymi, czy też — co za tym idzie — obciążeniem poznawczym. Im więcej stoi przed nim zbędnych elementów, opcji i przeszkód, tym bardziej wypełniamy jego głowę informacjami i tym trudniej mu wykonać zadanie. To samo można odnieść do spotkań z interesariuszami. Naszym celem powinno być usunięcie jak największej ilości zbędnych elementów, opcji i przeszkód, tak aby umysły interesariuszy mogły skupić się na głównym zadaniu ...

Get Projekt doskonały now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.