Rozdział 5. Projektowanie zaawansowanych interfejsów głosowych

W rozdziale 2. opisałam podstawy projektowania interfejsów głosowych. W tym rozdziale zajmiemy się tematami związanymi nie tylko z tworzeniem działającego i użytecznego interfejsu, ale także z wynoszeniem go na wyższy poziom. Sprawdzimy, w jaki sposób można sprawić, że będzie on bardziej angażujący, łatwiejszy w użyciu, a przez to pozwoli nam osiągnąć zamierzony cel.

Siri i Amazon Echo są przykładami bardzo popularnych interfejsów głosowych. Urządzenia Echo zbierają ostatnio wiele pochwał za jakość oferowanego interfejsu. Skoro oba systemy mogą wykonywać niemal te same zadania, to dlaczego Echo wskazywane jest jako przykład systemu oferującego lepsze doznania użytkownika? Jednym ...

Get Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.