Rozdział 7. Prezentowanie danych: dendrogramy, wykresy i inne infografiki

Infografiki — w tym mapy, tabele i wykresy — służą do przekazywania danych raczej obrazem, a nie słowem. Dobrze wykonana infografika pozwala odbiorcy posłużyć się własnymi oczami i intelektem, by samodzielnie wyciągnąć wnioski. Demonstrują, zamiast mówić wprost.

To mój ulubiony rodzaj interfejsów, jednak kiepskie narzędzia lub nieodpowiedni projekt mogą skrajnie ograniczyć ich możliwości, przez co wiele bogatych w informacje interfejsów nie działa tak, jak powinno.

Opisane w tym rozdziale wzorce pomogą możliwie dobrze wykorzystać dostępne narzędzia; przedstawię także użyteczne i ciekawe innowacje z dziedziny interaktywnych infografik. Koncepcje opisane we wprowadzeniu do rozdziału ...

Get Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.