Rozdział 3. Tam i z powrotem: nawigacja, drogowskazy i orientacja

Przedstawione w tym rozdziale wzorce odnoszą się do wyzwań związanych z nawigacją: skąd użytkownik wie, gdzie się znajduje? Dokąd może lub powinien się udać? W jaki sposób ma to zrobić?

Aby na te pytania odpowiedzieć, przyjrzymy się pewnym ważnym aspektom nawigacji:

  • roli nawigacji w UX,
  • metodom wspomagania orientacji w oprogramowaniu,
  • różnym typom nawigacji,
  • sposobom projektowania nawigacji,
  • przydatnym wzorcom nawigacyjnym.

Nawigacja bywa elementem problematycznym, ponieważ poruszanie się po witrynie lub aplikacji przypomina dojeżdżanie do pracy. Dojazdy są konieczne, żeby znaleźć się tam, gdzie trzeba, ale jednocześnie nudne, niekiedy wręcz irytujące, a czas i energia, które ...

Get Projektowanie interfejsów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.