Rozdział 4. Typy nawigacji

„Wszystko powinno być tak proste, jak to możliwe, ale nie bardziej”.

przypisywane Albertowi Einsteinowi

W TYM ROZDZIALE:

  • Nawigacja strukturalna

  • Nawigacja asocjacyjna

  • Nawigacja pomocnicza

  • Strony nawigacyjne

  • Strony z treścią

  • Strony z funkcjami

Nie wszystkie mechanizmy nawigacyjne w witrynie są równie ważne.

Zadaniem projektanta jest ich uporządkowanie. Trzeba określić cel i znaczenie nawigacji po witrynie oraz umieścić podobne opcje obok siebie, tak aby stanowiły spójną jednostkę. Oczywiście są pewne konwencje, których można użyć jako punktu wyjścia — jako nawigacji głównej powszechnie używa się pasków i zakładek, a do obsługi nawigacji lokalnej służą pionowe mechanizmy w lewej części strony — ale nie ma ustalonych reguł korzystania ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.