Rozdział 11. Nawigacja a wyszukiwanie

„Zapytania z natury ewoluują — nie są pojedyncze i niezmienne — a proces wyszukiwania przypomina wzorzec zbierania jagód i nie prowadzi do określonego najlepszego zbioru wyników”.

Marcia Bates The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface

W TYM ROZDZIALE:

  • Integrowanie nawigacji i wyszukiwania

  • Nawigowanie przed uruchomieniem wyszukiwania

  • Nawigowanie po zakończeniu wyszukiwania

  • Interfejs do przeglądania z wykorzystaniem aspektów

Wyszukiwanie często jest traktowane jako rozwiązanie zamienne dla nawigacji. Najprościej mówiąc, wyszukiwanie łączy zapytanie obejmujące słowa kluczowe podane przez użytkownika ze stronami zawierającymi dane pojęcie lub ich grupę. Z kolei nawigacja umożliwia ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.