Rozdział 7. Dodawanie obrazków

W TYM ROZDZIALE

  • Dodawanie obrazków do strony internetowej

  • Wykorzystywanie atrybutów src, alt, width oraz height

  • Tworzenie mapy obrazu

Strona internetowa składająca się z samego tekstu bez obrazków nie jest zbyt ciekawa. Masowa popularność Internetu związana jest w dużej mierze z tym, że na stronach znajdują się obrazki i zdjęcia. Przed erą WWW Internet był tylko tekstową dżunglą.

Obrazki wyświetlane są na stronach internetowych na dwa sposoby — jako część zawartości strony lub jako obrazki tła. Obrazki tła dodawane są za pomocą kaskadowych arkuszy stylów i zostaną omówione dokładnie w Rozdział 13. W tym rozdziale skupimy się na dodawaniu zawartości obrazkowej do dokumentu za pomocą elementu wewnętrznego img.

Obrazki mogą ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.