Rozdział 12. Formatowanie tekstu (i jeszcze więcej selektorów)

W TYM ROZDZIALE

  • Właściwości dotyczące czcionki

  • Kolor tekstu

  • Ustawienia wiersza tekstu, takie jak wysokość wiersza, wcięcie oraz wyrównanie

  • Linie nad tekstem i pod nim

  • Wielkość liter

  • Odstępy między literami i słowami

  • Selektory kontekstowe (potomne), identyfi katorów oraz klas

  • Specyfi czność

Skoro już zaczęliśmy zajmować się formatowaniem tekstu, warto nieco pogłębić naszą wiedzę na ten temat. W niniejszym rozdziale omówionych zostanie czternaście nowych właściwości CSS wykorzystywanych przy zmienianiu wyglądu tekstu. Przy okazji nauczymy się również, w jaki sposób wykorzystuje się bardziej zaawansowane selektory odnoszące się do elementów znajdujących się w określonym kontekście lub mających ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.