Rozdział 17. Przekształcenia, transformacje i animacje

W TYM ROZDZIALE

  • Tworzenie płynnych przekształceń

  • Przesuwanie, obracanie i skalowanie elementów

  • Łączenie przekształceń i transformacji

  • Kilka słów o transformacjach 3D

  • Kilka słów o animacjach klatkowych

Widzieliśmy już, jak można wykorzystać style CSS do tworzenia efektów wizualnych, takich jak zaokrąglone narożniki, kolorowe gradienty i cienie, dla których wcześniej trzeba było przygotowywać grafikę. W tym rozdziale przyjrzymy się kilku właściwościom CSS3 pozwalającym na generowanie animowanych efektów interaktywnych, które wcześniej dało się zrealizować tylko za pomocą JavaScriptu lub technologii Flash.

Zaczniemy od przejść (ang. transitions), czyli ciekawej metody płynnego przejścia z jednego stylu ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.