CZĘŚĆ I PODSTAWY

ROZDZIAŁ 1. ROZPOCZĘCIE PROJEKTOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH

W TYM ROZDZIALE:

Dziedziny związane z treścią

Czym się zajmuje projektant stron internetowych?

Programowanie frontendu

Programowanie backendu

Zalecane wyposażenie projektanta stron internetowych

Oprogramowanie związane z siecią

Internet istnieje od ponad dwudziestu pięciu lat i ma za sobą burzliwe początki, gigantyczny rozwój napędzany przez ekonomię, odrodzenie opierające się na innowacjach, a po drodze — ciągłą ewolucję. Jedno jest pewne: internet jako medium komunikacyjne oraz komercyjne zostanie z nami już na zawsze, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak się zadomowił w smartfonach, tabletach, telewizorach i wielu innych sprzętach. Jeszcze nigdy nie było tak wielu ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.