CZĘŚĆ II ZNACZNIKI HTML I STRUKTURA DOKUMENTU

ROZDZIAŁ 4. TWORZENIE PROSTEJ STRONY (PRZEGLĄD JĘZYKA HTML)

W TYM ROZDZIALE:

Wprowadzenie do elementów oraz atrybutów

Wstawianie znaczników w prostym dokumencie

Elementy tworzące strukturę dokumentu

Rozwiązywanie problemów z niedziałającymi stronami internetowymi

W pierwszej części książki został przedstawiony ogólny przegląd środowiska pracy projektantów stron internetowych. Po tym wprowadzeniu czas zakasać rękawy i przejść do tworzenia prawdziwej strony internetowej. Będzie ona prosta, jednak nawet najbardziej skomplikowane strony są oparte na opisanych tu zasadach.

W tym rozdziale utworzymy prostą stronę internetową, byś mógł się przekonać, jak w praktyce stosuje się znaczniki HTML. Przedstawione ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.