ROZDZIAŁ 7. GRAFIKA

W TYM ROZDZIALE:

Dodawanie obrazków do strony internetowej

Dos tępność obrazków

Dodawanie obrazków w formacie SVG

Responsywne obrazki

Masowa popularność internetu jest w dużej mierze związana z tym, że na stronach znajdują się obrazki i zdjęcia. Przed erą WWW internet był tylko suchym tekstowym stepem.

Obrazki są wyświetlane na stronach internetowych na dwa sposoby: jako część zawartości strony lub jako obrazki tła. Jeżeli obrazek jest częścią treści — na przykład zdjęciem produktu, elementem galerii obrazków, reklamą, ilustracją — wówczas powinien znaleźć się w dokumencie HTML. Natomiast jeśli jego rola jest czysto dekoracyjna, na przykład olśniewający obrazek w tle nagłówka lub urozmaicona ramka wokół elementu, wtedy powinien ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.