ROZDZIAŁ 8. TABELE

W TYM ROZDZIALE:

Jak używać tabel

Podstawowa struktura tabeli

Scalanie wierszy i kolumn

Grupowanie wierszy i kolumn

Dostępność tabel

Zanim zajmiemy się znacznikami służącymi do definiowania tabel, warto podsumować to, o czym już mówiliśmy, a jest tego całkiem sporo. Wiesz już, jak ustala się podstawową strukturę dokumentu HTML, jak oznacza się tekst, by nadać mu znaczenie oraz strukturę, jak tworzy się odsyłacze oraz jak do strony dodaje się grafikę.

W tym i dwóch następnych rozdziałach (rozdział 9. i rozdział 10.) znajdziesz opis znaczników stosowanych do specyficznej zawartości, które niekoniecznie od razu Ci się przydadzą. Jeśli już się niecierpliwisz i chciałbyś się w końcu dowiedzieć, jak tworzyć strony, których wygląd ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.