ROZDZIAŁ 13. KOLORY I TŁA

(I JESZCZE WIĘCEJ SELEKTORÓW ORAZ ZEWNĘTRZNE ARKUSZE STYLÓW)

W TYM ROZDZIALE:

Nazwy kolorów w CSS-ie

Określanie wartości RGB kolorów

Kolory tła oraz pierwszego planu

Kontrolowanie powtarzania oraz pozycji obrazków tła

Gradienty

Selektory pseudoklas, pseudoelementów i atrybutów

Zewnętrzne arkusze stylów

Kto miał przyjemność widzieć internet w 1993 roku? Strony były wtedy dość monotonne, tło zawsze było szare, a tekst czarny. Wtedy pojawiła się przeglądarka Netscape Navigator, a w niej atrybuty pozwalające na podstawową (ale bardzo oczekiwaną) kontrolę nad kolorami czcionki oraz tła. Przez całe lata musiało to wystarczać twórcom oraz użytkownikom stron internetowych. Na szczęście teraz mamy do dyspozycji właściwości ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.